Kategorie

Zapisz się na newsletter

REGULAMIN


1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep internetowy folklorartystycznie.pl, który jest własnością firmy FOLK-ART Adrian Kulik z siedzibą os. Piastowskie 2/26, 32-410 Dobczyce, PESEL 83092103857, NIP 5632110599, REGON 061732201, reprezentowaną przez Adriana Kulika prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 19589 prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chełm.

2. Sklep internetowy FOLK-ART Adrian Kulik prowadzi sprzedaż towarów będących regionalnymi wyrobami twórców ludowych, rękodzieła oraz oryginalne stare przedmioty i urządzenia pod adresem www.folklorartystycznie.pl.

3. Kupującym/Klientem sklepu internetowego FOLK-ART Adrian Kulik może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

4. Towary oferowane w sklepie internetowym FOLK-ART Adrian Kulik, są to towary wytwarzane ręcznie przez artystów ludowych, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez sklep internetowy FOLK-ART Adrian Kulik podane są w PLN i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym FOLK-ART Adrian Kulik wystawiane są stosowne dokumenty sprzedaży (paragon lub faktura). Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

7. Zamówienie w sklepie internetowym FOLK-ART Adrian Kulik można złożyć:
- poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” znajdującego się pod opisem wybranego towaru,
- akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „zaakceptuj zamówienie”.

Do złożenia zamówienia oraz jego realizacji konieczne jest podanie prawidłowych danych przez Klienta.
Sklep przyjmuje do realizacji złożone zamówienia po dokonaniu weryfikacji dostępności towaru.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w ciągu 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od chwili złożenia zamówienia.

9. Wraz z potwierdzeniem zamówienia do Klienta zostanie przesłana e-mailem informacja o terminie wysyłki zamówionego towaru.

10. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności towaru.

11. Momentem zwarcia umowy na odległość pomiędzy Sklepem i Klientem jest moment potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji. 

12. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z zakupów w sklepie internetowym FOLK-ART Adrian Kulik: urządzenie z dostępem do internetu z możliwością przeglądania stron internetowych.

13. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, przy czym możliwe jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 1 dzień pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Klienta.

14. Zamówione towary dostarczane są:
- Poczta Polska - list polecony priorytetowy,
- Poczta Polska - paczka 24,
- przesyłka zagraniczna ustalana jest indywidualnie.

Możliwy jest również odbiór osobisty przesyłki pod adresem: 32-410 Dobczyce, os. Piastowskie 2/26.

15. Płatności za zamówiony towar Klient może dokonać w następujący sposób:
- gotówką (w przypadku odbioru osobistego),
- przelewem na konto Sklepu: 97 1050 1445 1000 0092 4089 7687

16. Klient może zwrócić zakupiony towar w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie na adres Sklepu przed upływem powyżej wskazanego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

17. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep zaakceptuje zwrot wówczas gdy towar znajdować będzie się w stanie niezmienionym, nie będzie uszkodzony i nie będzie posiadał śladów użycia. Zwrotu towaru Klient dokonuje w oryginalnym opakowaniu z dołączonym paragonem bądź rachunkiem, na adres Sklepu: FOLK-ART Adrian Kulik, 32-410 Dobczyce, os. Piastowskie 2/26.

18. Sklep dokona zwrotu ceny towaru zapłaconej przez Klienta w terminie 14 dni od dnia dokonania zwrotu towaru przez Klienta, na rachunek wskazany przez Klienta.
    
19. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

20. Sklep ponosi względem Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.     

21. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przed dokonaniem jej odbioru pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie. W przypadku uszkodzenia należy odmówić odbioru przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody i niezwłocznie Zawiadomić o tym fakcie Sklep. Czynności powyższe są niezbędne w celu uwzględnienia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy niezgodności z zamówieniem.

22. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Koszty transportu reklamowanego towaru ponosi Sklep. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

23. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe na skutek jego nieprawidłowego używania.

24. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych Klienta niezbędnych do celów realizacji złożonego zamówienia oraz dokonania rozliczeń. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie Sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@folklorartystycznie.pl. Klient ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, co również powinien zgłosić w sposób wskazany powyżej. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
   
25. Informacje znajdujące się stronach internetowych sklepu FOLK-ART Adrian Kulik nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy stosownych ustaw.